Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Úver MOJA PÔDA

Ste poľnohospodársky prvovýrobca a uvažujete o odkúpení poľnohospodárskej pôdy aj zastavaných pozemkov pod hospodárskymi budovami?
My vám s tým pomôžeme.

Dohodnúť stretnutie

Benefity Úveru MOJA PÔDA

service_icon_1

Refundácia nákupu pôdy
až 24 mesiacov

icon_paper

Jednorazové alebo
postupné čerpanie

about_icon_4

Financovanie
dlhodobej investície

Splatnosť
až do 30 rokov

Výhody

Výhoda Úveru MOJA PÔDA spočíva v jeho jednoduchosti schválenia a flexibilite využitia finančných prostriedkov na kúpu poľnohospodárskej pôdy. K ďalším výhodám patrí:

 • kúpa poľnohospodárskej pôdy určenej na poľnohospodársku činnosť aj od Slovenského pozemkového fondu
 • možnosť kúpy samostatných parciel, aj kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku
 • nastavenie štruktúry financovania potrebám Vašej firmy
 • financovanie dlhodobej investície formou splátkového úveru
 • možnosť refundácie už Vami uhradených nákladov na nákup pôdy najviac 24 mesiacov pred podaním žiadosti o úver
 • splácanie úveru až 30 rokov
 • odklad splácania istiny 6 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy
 • splácanie úveru mesačne alebo štvrťročne v závislosti od sezónnosti Vašej činnosti

Detaily

Úver MOJA PÔDA je určený na kúpu poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude slúžiť na vykonávanie registrovanej poľnohospodárskej činnosti prvovýrobcov.

 • kupovaná poľnohospodárska pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé porasty a iné
 • poskytnutie vo forme splátkového úveru
 • úver vo výške minimálne 20 000,- Eur a max. 500 000,- Eur
 • vlastné zdroje žiadateľa musia byť min. v objeme 15% z objemu poskytnutého úveru
 • splatnosť úveru od 5 do 30 rokov
 • možnosť odkladu splátok istiny s mesačným alebo štvrťročným splátkovým kalendárom
 • možnosť čerpať jednorazovo alebo postupne
 • na zabezpečenie úveru postačuje kupovaná pôda, prípadne iný majetok a poistenie úrody

Ako získať úver

Kto môže požiadať o úver:

 • samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí hospodária na pôde na území SR
 • spoločnosti zapísané v obchodnom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri SR
 • fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskou výrobou a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu

Základné podmienky na získanie úveru:

 • žiadateľ má sídlo na území SR
 • žiadateľ hospodári na pôde minimálne 2 roky
 • žiadateľom môže byť aj cudzinec v prípade, že je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie, hospodáriaci najmenej 3 roky od vstupu SR do EU

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o poskytnutie obchodu
 • oprávnenie na podnikanie
 • finančné výkazy, vrátane najaktuálnejších priebežných výkazov
 • kúpna zmluva a ďalšie dokumenty podľa potreby

Zabezpečenie

Ako zabezpečenie úveru banka požaduje:

 • poľnohospodárska pôda, ktorá je predmetom financovania
 • iný nehnuteľný majetok zapísaný v katastri nehnuteľností
 • poistenie úrody a vinkulácia poistnej zmluvy v prospech SZRB počas celej doby trvania úverového vzťahu
 • ďalšie možnosti zabezpečenia podľa možností žiadateľa po vzájomnej konzultáci

Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Mám otázku

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete získať Úver MOJA PÔDA?
Radi sa s vami porozprávame.

Načítavam formulár