Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB V SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKE, a. s.

                                                     (ďalej len „Ochrana osobných údajov“)

 

 

Informácia podľa Článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie“
alebo „GDPR“).

1.         Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Slovenská záručná a rozvojová
banka, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 811 05 Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B (ďalej len „banka“).

Banka spracúva Vaše osobné údaje iba prostredníctvom poverených osôb – zamestnancov, ktorí boli dôkladne poučení o ochrane osobných údajov a ochrane bankového tajomstva. Banka má taktiež
určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na spracúvanie a ochranu osobných údajov. Túto osobu môžete kedykoľvek kontaktovať emailom na adrese oou@szrb.sk alebo písomne na adrese Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava.

Žiadosti adresované banke ako prevádzkovateľovi súvisiace s uplatnením Vašich práv v zmysle Nariadenia môžete podať:

písomne,

prostredníctvom pobočiek banky,

prostredníctvom emailovej adresy oou@szrb.sk

 

2.       Právny základ spracúvania osobných údajov

Poskytnutie služieb banky je viazané na uzavretie zmluvy a činnosť banky je regulovaná právnymi predpismi, ktoré vyžadujú získavanie a spracúvanie osobných údajov. Banka však môže spracúvať Vaše osobné údaje aj keď je to jej oprávneným záujmom alebo na základe Vášho súhlasu na ich spracúvanie.

 

Najčastejším
právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je:

a) spracúvanie
je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti
dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy

Banka v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov uzatvára so svojimi klientmi obchody na zmluvnom základe, čo znamená, že sa uzatvára písomná zmluva, ktorej podstatnou náležitosťou je identifikácia zmluvných strán a určenie obsahu zmluvy. K uzatvoreniu zmluvy sa vyžaduje získanie osobných údajov klienta alebo jeho zástupcu, alebo inej osoby zabezpečujúcej záväzok klienta (spoludlžník, ručiteľ, záložný ručiteľ, avalista a pod.), a to aj bez ich súhlasu. Pri výkone zmluvy sa vytvárajú aj nové osobné údaje, ktoré súvisia s výkonom práv a plnením povinností podľa zmluvy (napr. údaje o čerpaní a splácaní úveru, údaje o obratoch na bežnom účte a pod.). Údaje o klientovi môžu byť z tohto dôvodu poskytované aj tretej strane, ak je to s ohľadom na špecifiká konkrétneho obchodu medzi klientom a bankou nevyhnutné alebo ak to vyžaduje povaha služby (napr. platobný styk).

Údaje môžu byť použité na uplatnenie nárokov banky a v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté tretím osobám a príjemcom, a to v situácií ak by došlo k porušeniu práv a povinností zo zmluvy  medzi klientom a bankou.

Činnosti vyžadujúce spracúvanie osobných údajov na plnenie zmluvy sú napr.:

identifikácia klienta pred vykonaním obchodu alebo iného zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom banky;

príprava zmluvného vzťahu na žiadosť klienta a zmluvného partnera banky a uzatváranie a vykonávanie obchodov medzi bankou a jej klientami a samotný výkon obchodov alebo služieb;

realizácia tuzemských a zahraničných platobných príkazov;

kontrola správnosti zúčtovania platobných transakcií;

zasielanie servisných správ;

správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi klientom, zmluvným partnerom banky a bankou;

poštová, emailová, telefonická a osobná komunikácia s klientom banky týkajúca sa konkrétneho zmluvného vzťahu;

poskytovanie doplnkových služieb s pridanou hodnotou pre klienta (napr. internet banking alebo mobilné bankové aplikácie);

vybavovanie reklamácií a sťažností;

poskytovanie zákazníckej alebo technickej podpory.

 

b) splnenie zákonnej povinnosti banky; 

Súhlas dotknutých osôb na spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje, ak sa tieto spracúvajú na účely plnenia právnych povinnosti banky. Dotknutou osobou v tomto prípade môže byť nielen klient, ale aj jeho zástupca, iná dotknutá osoba (napr. ak zabezpečuje plnenie záväzku) alebo osoba, o ktorej to stanoví právny predpis (napr. konečný užívateľ výhod). Banka je v takých prípadoch oprávnená získavať a ďalej spracúvať Vaše osobné údaje aj v rozsahu a na účely, ktoré stanovujú osobitné predpisy, ktoré súvisia s účelom vykonávania poskytovaním bankových služieb, iných finančných služieb, výkon iných ako bankových činností a plnenie povinností s tým súvisiacich (napr. vedenie čiernej listiny).

Právne predpisy veľa krát určujú aj minimálnu dobu, po ktorú je banka povinná údaje spracúvať a súvisiace účely, na ktoré je potrebné údaje spracúvať, alebo priamo vymenúva spracovateľské činnosti, ktoré je potrebné vykonať. Ak by dotknutá osoba odmietla osobné údaje poskytnúť, bankový obchod nie je možné uzavrieť.

V závislosti od konkrétneho bankového obchodu, ktorý s Vami uzatvárame, sú osobitnými predpismi najmä:

zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších prepisov (ďalej ako „zákon o bankách“);

zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o platobných službách“) a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006;

zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o AML“);  zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA;

zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci

 

Banku zaväzujú aj iné predpisy, ktoré môžu mať všeobecnú povahu, napr.:

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

c)     spracúvanie na účel oprávnených záujmov, ktoré sleduje banka alebo tretia strana; 

 

Spracúvaním osobných údajov na účely oprávnených záujmov je spracúvanie súvisiace napr.:

s ochranou pred podvodmi a inou majetkovou ujmou;

s internými administratívnymi procesmi;

vytváranie analytických modelov súvisiacich s riadením rizík alebo prípravou obchodnej stratégie banky;

podporné procesy pre automatizované spracúvanie osobných údajov (prevádzkovanie mailovej komunikácie, file servera, správa pracovných staníc, Active Directory, telefónna ústredňa).

Vývoj a testovanie informačných systémov a súvisiace bezpečnostné opatrenia je tiež oprávneným záujmom banky, pri ktorom dochádza k spracúvaniu osobných údajov.

Osobitnou situáciou, kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov na účel oprávnených záujmov, je spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania na účel priameho marketingu v prípade, ak sme Vaše osobné údaje získali pri poskytovaní produktov a služieb.

V takom prípade banka spracúva aj údaje o využívaní bankových služieb formou profilovania a na základe toho Vám vie pripraviť ponuku na mieru.

Zisťovanie, preverovanie a kontrola, ako aj aktualizácia osobných údajov o klientoch a ich zástupcoch v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov (§93a ods. 9 zákona o bankách) je rovnako oprávneným záujmom Banky.

Banka má zároveň v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem na ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov banky a iných osôb, v rámci čoho dochádza k monitorovaniu priestorov banky kamerovým systémom, evidencii a kontrole vstupov do priestorov banky, ktoré nie sú verejnosti prístupné. Účelom takéhoto spracúvania je: Ochrana majetku, práv a právom chránených záujmov banky a iných osôb. Takto vyhotovené záznamy  banka uchováva po dobu 14 dní.

Pri spracúvaní osobných údajov na účel oprávnených záujmov musí banka alebo tretia strana posúdiť spôsobom stanoveným v Nariadení, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú  nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pri štatistických účeloch a archivácií vo verejnom záujme je právnym základom spracúvania článok 89 GDPR.

3.       Na aké účely spracúvame osobné údaje? 

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, právne predpisy stanovujú rozsiahle účely a činnosti, na ktoré sa údaje spracúvajú.

Účelom spracúvania je primárne:

poskytovanie bankových služieb, iných finančných služieb a iných ako bankových činností, na ktoré je banka oprávnená a plnenie povinností s tým súvisiacich;

marketingová komunikácia;

ochrana oprávnených záujmov banky a uplatňovanie právnych nárokov; štatistické účely;

archivácia vo verejnom záujme;

oznamovanie informácií informačného systému pre evidenciu a monitorovanie štátnej pomoci.

V prípade ak je spracúvanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou banky, na účely takého spracúvania osobných údajov nie je potrebný súhlas klienta. Pokiaľ klient osobné údaje potrebné na účely podľa legislatívy banke neposkytne, banka je povinná odmietnuť uzatvoriť s klientom obchod podľa  § 89 ods. 2 a 4 zákona č.483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“).

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu klienta je nevyhnutné pre plnenie povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä na nasledovný účel:

– Poskytovanie bankových služieb, identifikácia klientov banky a identifikácia zmluvných/ obchodných partnerov banky

Pod týmto pojmom je zahrnuté najmä:

a)identifikácia a overenie identifikácie klienta, osôb oprávnených konať v mene klienta, konečných užívateľov výhod,

b)obozretné vykonávanie bankových obchodov bez neprimeraných rizík,

c)zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov a ich zástupcov,

d)uzatváranie a vykonávanie obchodov medzi bankou a jej klientmi, vrátane predzmluvných vzťahov,

e)správa zmluvných vzťahov, ich zmena alebo ukončenie,

f)ochrana, domáhanie sa práv banky voči klientom,

g)prijímanie, vybavovanie a evidencia sťažností a podnetov klientov,

h)prijímanie, vybavovanie a evidencia oznámení o protispoločenskej činnosti,

i)zdokumentovanie činnosti banky,

j)výkon dohľadu nad bankou a nad jej činnosťami,

k)plnenie úloh a povinností banky podľa zákona o bankách a ďalších všeobecne záväzných predpisov,

l)plnenie povinností banky v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu,

m)vedenie osobitných zoznamov klientov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s bankou, klientov, ktorých konanie bolo posúdené ako neobvyklá obchodná operácia ako aj klientov, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie,

n)vedenie zoznamu osôb s osobitným vzťahom k banke,

o)plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi klientom a bankou,

p)uchovávanie a archivovanie údajov

Na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie je banka aj bez súhlasu dotknutých osôb oprávnená zisťovať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu stanovenom zákonom o AML; pritom je banka oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, banka môže spracúvať vaše osobné údaje aj na základe nasledujúcich právnych základov:

a)ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,

b)ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

c)ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi vami a bankou vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

d)ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR,

V prípade, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, zmluvy alebo oprávneného záujmu banky, je banka povinná získať na spracúvanie osobných údajov súhlas klienta. Súhlas je vždy udelený dobrovoľne a nesmie ovplyvniť poskytnutie služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez právnych následkov na poskytnutie služby.

Na základe Vášho súhlasu môžeme v určitých situáciách spracúvať Vaše osobné údaje na účely:

a)priameho marketingu,

b)propagácie našich služieb a produktov,

c)zisťovania polohy Vášho zariadenia pre poskytnutie informácie o najbližšej pobočke a ako sa k nej dostať,

d)zlepšovania užívateľského prostredia a využívania internetovej stránky prostredníctvom súborov cookies.

 

 

4.  Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov?

Banka ako prevádzkovateľ spracúva najmä osobné údaje určené najmä všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to v rozsahu:

Identifikačné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne adresu iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, údaje preukazujúce a dokladujúce schopnosť klienta splniť si záväzky z obchodu, požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu, oprávnenie na zastupovanie a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo sú dohodnuté v zmluve medzi bankou a klientom.

Autentifikačné údaje (údaje pridelené klientovi alebo dohodnuté s klientom, na základe ktorých je oprávnený vykonávať transakcie vzdialeným spôsobom bez osobnej prítomnosti);

Kontaktné údaje (kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, adresa prechodného pobytu);

Údaje na dokumentoch a dokladoch (vrátane dokladov totožnosti a ich fotokópií);

Ekonomické údaje (údaje potrebné na posúdenie schopnosti klienta splniť si záväzky z obchodu alebo na určenie primeranosti alebo vhodnosti požadovaného produktu, napr. údaje o príjmoch, majetku, záväzkoch, zabezpečení obchodu a pod.);

Údaje o väzbách dotknutej osoby na iné subjekty (údaje o osobách oprávnených konať za klienta, o konečných užívateľoch výhod, o osobitnom vzťahu k banke);

Zmluvné a transakčné údaje (údaje generované počas životného cyklu zmluvy, vrátane údajov o neplnení záväzkov);

Fotografie (napr. fotografie vyhotovené počas identifikácie a/alebo autentifikácie na diaľku, fotografie získané z registra fyzických osôb a/alebo evidencie občianskych preukazov alebo fotografie získané z identifikačných dokumentov klienta);

Údaje o využívaní našich internetových stránok (cookies, dáta získané pri inštalácii aplikácií);

Kamerové záznamy (najmä okolia centrály a pobočiek banky);

Zvukové záznamy (v prípade hovorov na kontaktné centrum banky alebo na linky vybraných zamestnancov).

Tieto údaje banka získava priamo od Vás, od iných osôb (napr. od klienta v prípade, ak ste jeho zástupcom), z osobitných registrov (napr. Centrálny register exekúcií, Register úpadcov, Kataster nehnuteľností, Register fyzických osôb, Evidencia občianskych preukazov) alebo z informačných systémov iných subjektov (napr. vyhľadanie v evidencii stratených a odcudzených dokladov)

Banka je oprávnená získavať osobné údaje tiež kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním z dokladov totožnosti klienta a vyhotovovaním ich kópií.

5.  Komu odovzdávame Vaše osobné údaje? 

Príjemcovia

Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby banka poskytla Vaše osobné údaje aj iným príjemcom. Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Príjemcom môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté na v súlade s právnym základom, ktorým môže byť:

zákonná povinnosť,

Váš súhlas, písomný pokyn,

nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy a oprávnený záujem banky alebo tretej strany.

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť podľa okolností Vášho vzťahu s bankou:

a)spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy, spoločnosti poskytujúce právne služby

b)tretie strany, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje ako prevádzkovatelia (spoločnosti, konzultanti)

-Na ktoré boli postúpené pohľadávky,

Súdni znalci,

Advokátske kancelárie,

Audítorské spoločnosti,

Subjekty poskytujúce banke služby napr. Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 9785 99 Banská Bystrica (distribúcia dokumentov),

Štátne orgány, orgány verejnej moci a iné subjekty, o ktorých to stanovuje zákon, napr.: Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Správca alebo predbežný správca v konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súdy, Súdny exekútor, Daňový orgán, colný orgán alebo správca dane,
Sociálna poisťovňa a Ďalšie subjekty v zmysle príslušnej legislatívy

Sprostredkovatelia

Banka môže okrem toho samostatne bez súhlasu dotknutej osoby poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí môžu osobné údaje spracúvať iba v mene prevádzkovateľa, podľa jeho pokynov a sú poverení na základe zmluvy. Banka má poverených sprostredkovateľov, ktorí banke dodávateľským spôsobom poskytujú služby a súčasťou týchto služieb môže byť aj spracúvanie osobných údajov v prospech banky v jej mene a na základe jej pokynov:

Názov
sprostredkovateľa

Adresa
sprostredkovateľa

Účel
spracovania osobných údajov

Slovenská
pošta, a.s. 

 

Partizánska
cesta 9, 

975 99
Banská Bystrica

 

zabezpečenie
tlačových služieb, spracovanie a zasielanie listových zásielok klientom,
archivačné a

skartačné
služby

 

Slovenská  informačná a
marketingová  spoločnosť, a. s.

 

Nová Bošáca 78,  913
08  Nová Bošáca

 

identifikácia
klientov banky a poskytovanie bankových služieb, finančných a s tým
súvisiacich služieb klientom, identifikácia zmluvných partnerov

Slovakodata,
a. s.

 

Kutlíkova
17 , 850 00 Bratislava

správa,
podpora a vývoj bankových IS

SWAN,
a.s.

Borská
6,    841 04 Bratislava

Zaznamenávanie hovorov na infolinke
prevádzkovateľa

Advokátska
kancelária RELEVANS

s.r.o

Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02
Bratislava

Riešenie
súdnych sporov

Digital Systems, s.r.o.,

 

Za hradbami 7, 902 01 Pezinok

Služby
SWIFT service Bureau,
infraštruktúra SWIFT ako

služba, 

G4S Technology Solutions (SK),

s. r. o.

 

Zabezpečenie
ochrany objektov formou PCO

LYNX, s.r.o.

Gavlovičova
9040 17 Košice

poskytovanie
služieb v oblasti bezpečnostných technológií IT bezpečnosti

SZRB, a. s. neposkytuje iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili banke súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti banky ako prevádzkovateľa.

Poskytovanie vašich osobných údajov iným subjektom v rámci plnenia zákonnej povinnosti môže prebiehať v prostredí banky iba v prípadoch stanovených Zákonom o bankách. Na základe Zákona o bankách je banka povinná poskytnúť osobné údaje klienta bez súhlasu klienta Národnej banke Slovenska, osobám povereným výkonom bankového dohľadu vrátane prizvaných osôb a osôb uvedených v § 6 ods. 7 a v § 49 ods. 2 Zákona o bankách, rezolučnej rade na účely vykonávania jej pôsobnosti podľa Zákona o bankách alebo osobitného predpisu, audítorom pri činnosti ustanovenej Zákonom o bankách alebo osobitným zákonom.

Banka poskytuje osobné údaje bez súhlasu klienta iným subjektom pri plnení povinností vyplývajúcich zo zákona o bankách alebo osobitného zákona. V zmysle § 91 ods. 4 zákona o bankách je banka povinná poskytnúť osobné údaje klientov najmä nasledujúcim subjektom  na základe ich písomného vyžiadania bez súhlasu klienta:

a) súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely civilného procesu a správneho súdneho procesu, ktorého je klient banky alebo pobočky zahraničnej banky účastníkom alebo ktorého predmetom                    konania je majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,

b) orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,

c) daňového úradu, colného úradu, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky alebo správcu dane, ktorým je obec, v rozsahu nevyhnutnom na výkon správy daní a colného dohľadu, ak sa vzťahujú na klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo na majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, vrátane vymáhania daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní alebo
vymáhania colného dlhu, pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov v colnom exekučnom konaní,

d) Úradu vládneho auditu pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu u klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,

e) súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo Slovenskej komory exekútorov na účely zabezpečenia vykonania auditu účtovníctva a exekučných konaní exekútora, ktorého výkon funkcie zanikol podľa osobitného predpisu,

f) orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia,83) ktorým bola uložená klientovi banky a pobočky zahraničnej banky alebo veriteľovi klienta banky a pobočky zahraničnej banky povinnosť uhradiť peňažné plnenie,

g) služby kriminálnej polície, služby finančnej polície a inšpekčnej služby Policajného zboru na účely odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich a na účely úloh finančnej polície podľa osobitného predpisu o preukazovaní pôvodu majetku, a služby hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru v rozsahu potrebnom na účely preverenia výšky finančného zabezpečenia pobytu alebo výšky finančného zabezpečenia podnikateľskej činnosti v rámci konania o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky,

h) ministerstva pri výkone kontroly ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným predpisom,

i) správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozorného správcu vykonávajúceho dozornú správu, ak ide o záležitosti týkajúce sa klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, na majetok ktorého sa vedie konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorým bola zavedená dozorná správa podľa osobitného predpisu,

j) príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy nemožno odmietnuť z dôvodu ochrany bankového tajomstva,

k) Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,

l) Úradu na ochranu osobných údajov na účely dozoru podľa osobitného zákona nad spracúvaním a ochranou osobných údajov klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,

m) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného zákona u klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,

n) Justičnej pokladnici na účely vymáhania súdnej pohľadávky podľa osobitného zákona od klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,

o) Slovenskej informačnej službe na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného predpisu,

p) Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu,

r) agentúre na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania úverových záväzkov a finančnej a majetkovej situácie klientov žiadajúcich o zaradenie alebo zaradených do programu poskytovania pomoci klientom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy,

s) Kriminálnemu úradu finančnej správy a Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky v rozsahu nevyhnutnom na účel

1. plnenia úloh pri odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov a pátraní po nich alebo

2. výkonu správy daní a colného dohľadu, ak sa vzťahujú na klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo na majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,

t) ministerstva v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu,

u) príslušnému súdu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,

v) banky alebo pobočky zahraničnej banky na účely preverenia informácií podľa § 27c ods. 2 a § 27d ods. 3 druhej vety,

w) Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri ochrane hospodárskej súťaže podľa osobitných predpisov,

x) Úradu pre reguláciu hazardných hier v rozsahu potrebnom na výkon dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk a dozoru nad činnosťami súvisiacimi s poskytovaním zakázaných ponúk,

y) Sociálnej poisťovne na účely vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky z účtu klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý je účastníkom konania pred Sociálnou poisťovňou vo veciach vymáhania pohľadávok  podľa osobitného predpisu,

 z) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním podľa osobitného predpisu,

aa) Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v rozsahu nevyhnutnom na ochranu oznamovateľa podľa osobitného predpisu, ak ide o oznamovateľa, ktorý je zamestnancom banky alebo pobočky zahraničnej banky,

ab) Súdnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky na účely výkonu pôsobnosti podľa osobitného predpisu,

ac) notára v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri osvedčovaní splnenia podmienky podľa osobitného predpisu, že prijímateľ podľa osobitného predpisu má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pri zápise určenej právnickej osoby do registra určených právnických osôb podľa osobitného predpisu,

ad) ministerstvu vnútra na účely kontroly vedenia volebnej kampane podľa osobitného predpisu v rozsahu nevyhnutnom na preverenie vlastníka účtu preukazovaného podľa osobitného predpisu,

ae) Kriminálnemu úradu finančnej správy na účel ich poskytnutia Európskemu úradu boja proti podvodom podľa osobitného predpisu v rozsahu uvedenom v žiadosti Európskeho úradu boja proti podvodom.

Banka môže bez súhlasu klienta poskytnúť osobné údaje iným subjektom v rámci plnenia zákonných povinností podľa osobitných zákonov, a to najmä poskytovanie osobných údajov v súvislosti s :

      •realizáciou platobných služieb,

      •plnením oznamovacej povinnosti na účel automatickej výmeny informácií o finančných účtov na účely správy daní,

•prevenciou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,

•s oznamovaním  orgánom činným v trestnom konaní pri podozrení, že sa pripravuje, je páchaný, alebo bol  spáchaný trestný čin.

6.  Kam sú prenášané Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvané bankou nie sú predmetom prenosu do tretích krajín s výnimkou prípadov, kedy nám takýto postup vyplýva s platných právnych predpisov, priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

7. Ako dlho spracúvame osobné údaje?

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona o bankách a ďalších relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci banky máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je prísne kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom. Právne predpisy pritom stanovujú minimálne doby, po ktoré je banka povinná údaje uchovávať, napr.

Právny predpis

Doba uchovávania

Zákon o bankách


najmenej 5 rokov od ukončenia obchodu


v prípade videozáznamu maximálne 13 mesiacov


v prípade kamerových záznamov maximálne 13 mesiacov od ich vzniku

Zákon o cenných papieroch

Najmenej 10 rokov od ukončenia obchodu

Zákon č. 297/2008 Z.
z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z tr. činnosti

a financovaním terorizmu

Počas 5 rokov

• od skončenia
zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané pri vykonávaní
povinnej starostlivosti,  • od vykonania obchodu všetky údaje a písomné
doklady o tomto obchode.

Ak o to písomne požiada
finančná spravodajská jednotka, banka je povinná uchovávať údaje a písomné
doklady aj dlhšie ako päť rokov.

Banka môže zákonom stanovené minimálne doby upraviť v súlade so schváleným Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom SZRB, a. s. Keď banka ako prevádzkovateľ sama stanovuje dobu spracúvania osobných údajov, je táto doba stanovená tak, aby bola primeraná účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú:

Právny základ spracúvania

Doba uchovávania

Súhlas

Upravená
v súhlase; ak tam doba nie je uvedená, je štandardnou dobou dĺžka trvania
zmluvného vzťahu s bankou

Oprávnený záujem banky

Bankou
určená primeraná doba spracúvania pri zohľadnení daného oprávneného záujmu

V prípade ak v súvislosti s tou istou informáciou alebo skupinou informácií existuje viac rôznych dôb uchovávania, použije sa na určenie doby uchovávania najdlhšia z nich.

 

8. Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre Vás urobíme je kontrolované a riadené povereným zamestnancom.

9.  Odkiaľ sme získali osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame prevažne priamo od Vás na základe poskytnutia údajov pri poskytovaní bankových služieb a zo zvukového záznamu telefonických hovorov na infolinku, pričom banka o monitorovaní hovoru informuje klienta na začiatku telefonického hovoru. Výnimočne získavame osobné údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Niektoré osobné údaje a informácie môžeme v oprávnených prípadoch získavať aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

  

10.  Aké sú práva klienta ako dotknutej osoby?

Podľa článkov 15 až 22 GDPR má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od banky:

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte vždy právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú spracúvané bankou. Banka je povinná Vám poskytnúť kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva a na základe takejto  žiadosti Vás informovať o:

účele spracúvania,

kategórii spracúvaných osobných údajov,

príjemcoch alebo kategóriách príjemcov ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

dobe uchovávania osobných údajov prípadne informáciu o kritériách na jej určenie,

práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podanie sťažnosti) na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu,

informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Právo na opravu

Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinní ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny sme povinní vykonať nápravu. Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne, a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu zodpovednej osoby, ktorá dohliadne na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujme, kedy by boli Vaše osobné údaje spracúvané bez súhlasu, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie osobných údajov pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu banky alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej banke. Pre tieto účely sa môžete obrátiť priamo na zodpovednú osobu emailom na adrese oou@szrb.sk alebo písomne na adrese Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 811 05 Bratislava.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov môžete sa kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

11.  Kde a ako je možné uplatniť si svoje práva?

Práva, ktoré zakladá zákon o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť na všetkých kontaktných miestach banky, písomne na adrese sídla banky Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99  Bratislava alebo kontaktovaním zodpovednej osoby emailom na adrese oou@szrb.sk.

Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná najmä preto, že by sa opakovala, sme na základe zákona oprávnení  účtovať si primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Všetky informácie, ktoré sme povinní Vám poskytnúť, sa snažíme vybaviť najneskôr do jedného mesiaca od obdŕžania Vašej žiadosti. Na základe zákona o ochrane osobných údajov sme v odôvodnených prípadoch oprávnení, najmä vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí, predĺžiť túto lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu predĺženia, Vás budeme samozrejme vždy informovať.

 

12.  Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia. Používanie cookies a ich povolenie je teda na Vašej slobodnej vôli. V zmysle § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť nastavenia osobných preferencií pri používaní cookies.

Na našich internetových stránkach používame nasledovné druhy cookies:

Nevyhnutné technické cookies

Nevyhnutné súbory cookies sú potrebné na správne technické fungovanie stránky a pridružených aplikácií. Na využívanie týchto cookies nie je podľa zákona potrebný súhlas, pretože ich obmedzením by nebolo možné zaručiť bezchybný chod webovej stránky.

Analytické cookies

Analytické súbory cookies sú súbory, ktoré možno použiť na sledovanie toho, koľko ľudí prišlo na stránku, odkiaľ prišli, ako dlho tam strávili čas a čo robili. Tieto informácie využívame na neustále zlepšovanie nami poskytovaných služieb.

Marketingové cookies

Marketingové súbory cookies pomáhajú reklamným systémom lepšie cieliť na potenciálnych zákazníkov. Pomáhajú nám ponúkať naše služby adresnejšie tým osobám, ktoré by o ne mohli mať záujem.

Názov cookie

Vysvetlenie účelu

Typ cookie

Doba uloženia

Prenos
do

tretej krajiny

PHPSESSID

Umožňuje
navigáciu             medzi podstránkami a uloženie požiadaviek užívateľa.

Nevyhnutné

Relácia

Nie

_ga

Prideľuje
unikátne

ID         užívateľa
a vytvára štatistické             údaje o používaní webstránky

Analytické

2 roky

USA

_ga_#

Využíva
sa      na

zisťovanie

návštevnosti

užívateľa          za
určené obdobie.

Analytické

2 roky

USA

cookiesession1

Prideľuje
unikátne ID užívateľovi pre zistenie návštevnosti stránky

Analytické

1 rok

Nie

Ads/ga-audiences

Využíva sa prostredníctvom Google
AdWords na zisťovanie užívateľov, ktorí majú záujem o služby na základe ich
správania sa na

internete

Marketingové

Relácia

USA

Uvedené cookies pre dosiahnutie stanovených účelov získavajú nevyhnutné údaje z Vášho zariadenia (napríklad IP adresa, miesto pripojenia k internetu, využívaný HW a SW na zobrazenie webovej stránky), pamätajú si Vaše nastavenia a preferencie, ktoré vykonáte na našej webovej stránke (napríklad voľbu jazyka, nastavení a využívaných funkcií) a v prípade marketingových cookies môžu prepájať aktivitu na tejto webovej stránke s Vašimi aktivitami na iných webových stránkach. Ak nájdete na stránkach našej spoločnosti linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje. Rovnako ako aj pri iných spôsoboch získavania osobných údajov, aj v prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies máte práva dotknutej osoby v takom rozsahu v akom ich stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah týchto práv a ich popis môžete nájsť aj v vyššie, v Článku 9 tohto dokumentu.

13.   Sociálne siete 

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako napr.: Facebook, Instagram, LinkedIn) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Prostredníctvom sociálnych sietí poskytujeme informácie o našich službách, aktivitách a novinkách, ktoré považuje za relevantné pre našich sledovateľov. Akoukoľvek interakciou, komunikáciou alebo zdieľaním osobných údajov s nami, prostredníctvom týchto platforiem tretích strán Vy ako aj my podliehame osobitným pravidlám a podmienkam spracúvania osobných údajov, ktoré stanovujú tieto platformy a nevieme ich ovplyvniť.

 

14.   Záverečné ustanovenia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu. Akékoľvek žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov nám zasielajte na kontaktné údaje uvedené na začiatku tohto dokumentu.

V Bratislave, dňa 29.12.2023