Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

INVESTaktiv

Hľadáte finančnú podporu, avšak nemáte dostatočné zabezpečenie? Máme pre vás riešenie, prostredníctvom ktorého bude váš úver zabezpečený zárukou Európskeho investičného fondu.

Benefity úveru INVESTaktiv

Využitie tak pre investičné ako aj prevádzkové účely

Záruka
Európskeho investičného
fondu (EIF)

Možná refundácia nákladov

Maximálna splatnosť do 15 rokov

Výhody

Výhody úveru INVESTaktiv:

 • INVESTaktiv vám umožní financovanie prevádzkových a investičných potrieb formou priameho splátkového úveru,
 • znížená požadovaná úroveň zabezpečenia úveru zo strany klienta,
 • po posúdení bankou možnosť financovania investičných zámerov až na dobu
  15 rokov,
 • refundácia vynaložených finančných prostriedkov.

Detaily

Úver INVESTaktiv predstavuje efektívny nástroj pre malých a stredných podnikateľov na financovanie tak prevádzkových ako aj investičných plánov so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF).

 • výška úveru od 30 000 EUR,
 • možnosť čerpať jednorazovo alebo postupne formou splátkového úveru,
 • splatnosť úveru minimálne 5 rokov pri financovaní prevádzkových potrieb a 8 rokov pri financovaní investičných potrieb,
 • refundácia uhradených prevádzkových alebo investičných nákladov, maximálne do 6 mesiacov od dátumu vystavenia faktúr súvisiacich s podnikateľskou činnosťou.

Ako získať úver

Kto môže požiadať o INVESTaktiv:

 • žiadateľ musí byť slovenským subjektom s minimálne 36 mesačnou aktívnou podnikateľskou činnosťou a zároveň mať k dispozícii finančné výkazy za minimálne 2 ucelené zdaňovacie obdobie,
 • malý a stredný podnik vrátane mikropodnikov, ktorí zamestnávajú menej ako 250 riadnych zamestnancov, majú ročný obrat menej ako 50 mil. EUR, alebo majú celkovú ročnú bilančnú sumu menej ako 43 mil. EUR,
 • plní záväzky voči štátnym inštitúciám a prednostným veriteľom,
 • klient podniká v bankou povolených odvetviach.

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o poskytnutie úveru,
 • finančné výkazy za minimálne dve ucelené zdaňovacie obdobie vrátane najaktuálnejších priebežných výkazov,
 • ďalšie dokumenty podľa typu účelu financovania.

Zabezpečenie

Forma zabezpečenia úveru:

 • krytie úveru zárukou EIF (Európsky investičný fond) až do výšky 50% požadovaného úveru,
 • dodatočné zabezpečenie formou záložného práva k hnuteľným ako aj nehnuteľným veciam,
 • iné formy zabezpečenia podľa dohody.

Súvisiace dokumenty

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. poskytuje priamy úver so zárukou Európskeho investičného fondu pre malých a stredných podnikateľov na základe zmluvy o záruke s EIF.

Európsky investičný fond (EIF) zohráva kľúčovú úlohu v rámci širšieho rámca programu InvestEU. Ako súčasť skupiny Európskej investičnej banky (EIB) sa EIF zameriava na podporu mikro, malých a stredných podnikov (MSP) v Európe tým, že uľahčuje ich prístup k financiám.

Prostredníctvom programu InvestEU EIF navrhuje a implementuje rôzne finančné nástroje, vrátane rizikového kapitálu pre rast a rozvoj, záruk a mikrofinančných riešení, ktoré sú špeciálne prispôsobené potrebám MSP. Tieto iniciatívy majú za cieľ podporiť podnikanie, podporiť inovácie, stimulovať výskum a vývoj a v konečnom dôsledku podporiť hospodársky rast a zamestnanosť v celej Európskej únii.

Program InvestEU je samotným programom spoločného úsilia Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej komisie. Jeho hlavným cieľom je stimulovať hospodársky rast tým, že mobilizuje financovanie zo súkromného sektora pre strategické investície. To sa dosahuje využitím významných súkromných a verejných prostriedkov, pričom rozpočet EÚ zabezpečuje záruku vo výške 26,2 miliardy eur, čo zasa zvyšuje schopnosť financiálnych partnerov niesť riziko. Táto záruka umožňuje programu mobilizovať najmenej 372 miliárd eur ďalších investícií medzi rokmi 2021 a 2027.

Úloha EIF v rámci programu InvestEU je kľúčová pri podpore udržateľného oživenia a rastu v celej EÚ, pričom InvestEU ako celok slúži ako kľúčový nástroj na usmerňovanie investícií do strategických oblastí, ako sú Európsky zelený dohovor a digitálna transformácia, v súlade s politickými prioritami Európskej únie. Spoločne predstavujú záväzok EÚ podporovať hospodársku prosperitu a inovácie.

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Mám otázku

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete získať INVESTaktiv?
Radi sa s vami porozprávame.

Načítavam formulár