Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Spracúvanie osobných údajov v kontaktnom formulári

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára sú spracúvané len pre účely spätného kontaktovania po dobu 12 mesiacov od jeho odoslania. Získané osobné údaje nevyužívame na iné účely a vzájomná komunikácia je vykonávaná na základe Vášho záujmu a súhlasu.

Súhlas s podmienkami

Označením vybranej možnosti udeľujete súhlas Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B (ďalej len „banka“) na účely informovania o produktoch a službách v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 12 mesiacov od jeho odoslania. Produkty banky sú určené iba pre právnické osoby a plnoleté fyzické osoby a udelením súhlasu vyhlasujem, že som starší ako 16 rokov.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov:

Na základe udeleného súhlasu máte ako dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu toto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte okrem iného aj právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov. Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na oou@szrb.sk. V prípade ak si myslíte, že spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR .

V prípade odvolania súhlasu alebo dosiahnutia účelu spracúvania budú osobné údaje uchovávané maximálne po dobu 1 roka.

Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov fyzických osôb.