Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

SZRB poskytla v roku 2021 slovenským malým a stredným podnikateľom úvery so zvýhodneným úročením za 42 miliónov eur

Banka je v sektore jedinečná úvermi so zvýhodneným úročením, mimoriadne dlhou splatnosťou a bezkonkurenčne nízkou potrebou zabezpečenia

Slovenská záručná a rozvojová banky (SZRB) poskytla podnikateľom v roku 2021 takmer 900 úverov spolu v objeme 132 miliónov eur. Z hľadiska objemu bol najvýznamnejším úverový antikorona program SHB administrovaný štátnym Slovak Investment Holdingom (SIH), kde bolo poskytnutých viac ako 34 miliónov EUR. Rovnako, vďaka podpore štátu bolo od začiatku spustenia úverového antikorona programu Podnikateľ 2020 pred 2 rokmi poskytnutých dohromady viac ako 300 úverov s možnosťou bonifikácie sadzby a nulového úročenia. Tieto úvery majú zvýhodnené úročenie s pevnou úrokovou sadzbou počas celého trvania úveru.

Celkové nekonsolidované výnosy banky v roku 2021 dosiahli 15,8 miliónov eur, zatiaľ čo  prevádzkové náklady boli vďaka úsporným opatreniam na úrovni 10,5 milióna eur. Prevádzkový hospodársky výsledok predstavoval sumu 5,3 milióna eur. Čistý hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2021 bol v dôsledku zvýšenej tvorby opravných položiek a rezerv vo výške 955 tisíc eur. Bilancia banky dosiahla ku konca roka sumu 527 miliónov eur.

Hlavnou úlohou banky je podpora malých a stredných podnikov v súlade s hospodárskou politikou štátu.

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB: „Nový manažment dôsledne smeruje SZRB na dlhodobú cestu transformácie a rastu. Naším cieľom je prebudovať SZRB na modernú a efektívnu štátnu banku, ktorá významne podporuje slovenských živnostníkov, malých a stredných podnikateľov.“

Marcel Klimek, štátny tajomník Ministerstva financií SR: „Hovorí sa, že pomoc v ťažkostiach neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje. Štát pomocou svojich inštitúcií SZRB, Eximbanka a Slovenský investičný holding pomohol stovkám malým a stredným podnikom preklenúť náročné obdobie spôsobené koronakrízou prostredníctvom úverov. Podotýkam, že tieto úvery mali zvýhodnené úročenie a ďalšie výhodnejšie podmienky, a boli teda pre klientov výhodné. Je pre nás ako krajinu veľmi dôležité mať v krízach dostupné nástroje na výkon rýchlej a účinnej pomoci podnikateľom.“

Strategická cesta dlhodobej transformácie a rastu banky zahŕňa komplex opatrení, krokov a projektov najmä v oblasti optimalizácie a zefektívnenia interných procesov a systémov, komplexnej modernizácie informačných systémov, prebudovania a posilnenia obchodného úseku, zavedenia nových produktov a procesov, marketingových a komunikačných aktivít, programom postupnej digitalizácie a v neposlednom rade akcentovaním proklientskej orientácie banky. Cieľom je zvýšenie významu banky v národnom hospodárstve a podpora zámerov štátu v segmente malých a stredných podnikov, ako aj vybratých sektorov a aktivít.

Banka pripravila viacero produktov, ktoré idú v ústrety potrebám malých a stredných firiem, umožňujú im získať dlhodobé zdroje, znížia nevyhnutnosť poskytovania zabezpečení a flexibilnejšie reagujú na ich aktuálne požiadavky.

Za účelom získavania dodatočných dlhodobých zdrojov a záruk SZRB aktívne spolupracuje s európskymi finančnými inštitúciami. V závere minulého roka banka podpísala rámcovú zmluvu s Európskym investičným fondom (EIF), kde EIF poskytne SZRB viac ako 50 miliónov eur v zárukách. Tieto umožňujú SZRB poskytovať úvery firmám na prevádzkový kapitál, doplnenie likvidity, financovanie nových investícii a expanzie pri minimalizácii poskytnutia ručenia zo strany firiem.

Naopak, v reakcii na vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu banka vypovedala rámcové dohody o spolupráci s Medzinárodnou bankou pre hospodársku spoluprácu a Medzinárodnou investičnou bankou.

Koncom roka vznikol nový odbor korporátneho financovania, ktorý zastrešuje komplexnejšie, náročnejšie formy financovania klientov aj v rámci regionálnych zastúpení banky. Banka pristúpila k posilneniu kapacity vo všetkých regiónoch Slovenska, kde je prítomná.

Príkladom podpory živnostníkov, malých a stredných podnikov je vyššie spomínaný antikorona prevádzkový úver Podnikateľ 2020, kde môže dlžník od SZRB získať od 10-tisíc do 350-tisíc eur. Cena úveru s pevne fixovanou ročnou úrokovou sadzbou vo výške 4 % môže byť bonifikáciou úroku zo strany Ministerstva financií SR znížená po splnení podmienok až na 0 %. Poskytovanie nových úverov v rámci tohto programu bolo predĺžené až do júna 2022.

SZRB reaguje na aktuálnu situáciu spojenú s prudkým nárastom cien energií a komodít. Nové úverové produkty sú podporované práve ručeniami zo strany EIF a budú poskytované bez poplatku za spracovanie a bez dodatočného významného ručenia zo strany firmy. Prvým takýmto produktom je Úver Energia, ktorý umožňuje malým podnikateľom preklenúť problémy s vysokými cenami energií. Spustený je aj Úver Agro, ktorý je „šitý na mieru“ podnikom potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárom.

Od apríla je k dispozícii ďalší nový úverový produkt FlexiRozvoj. Poskytuje firmám dlhodobé zdroje so splatnosťou až do 20 rokov. Uvoľňuje tak firmám vyčerpaných koronou a postihnutých rastom energií a komoditných vstupov ich napätý cash flow, pretože má priaznivý profil splácania. Podnikatelia ho môžu použiť aj na refinancovanie a konsolidáciu svojich existujúcich úverov a je krytý nehnuteľným majetkom.

Keďže jediným akcionárom SZRB je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, banka je prirodzeným partnerom pre ministerstvá, ako aj štátom vlastnené organizácie. SZRB spolupracuje najmä s Ministerstvom financií, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom dopravy a výstavby a vyvíja aktívnu snahu o širšiu spoluprácu aj so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB).

Na jeseň minulého roku SZRB rovnako poskytla ako administrátor rozsiahlu súčinnosť ministerstvu financií pri poskytovaní návratných finančných pomocí cestovným kanceláriám. Táto pomoc reagovala na nepriaznivú situáciu spôsobenú pandémiou a následným rušením dovolenkových zájazdov.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • szrb-obanke-pic-500x400-c

  14DEC

  Banka

  SZRB umožňuje podnikateľom splácať úver až 20 rokov Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Od mája tohto roku Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom úvery FlexiROZVOJ zabezpečené nehnuteľnosťou bez potreby preukazovania účelu využitia. Nezvyčajne dlhá splatnosť komerčného úveru až do 20 rokov umožňuje firmám, aby si pri nízkych splátkach úveru zachovali dostatočnú likviditu. SZRB doteraz poskytla podnikateľom a živnostníkom úvery FlexiROZVOJ v celkovej výške 7,6 mil. eur, pričom

  Detail
 • szrb-obanke-pic-500x400-c

  23NOV

  Banka

  SZRB poskytla v rámci antikorona programu úvery PODNIKATEĽ 2020 so štátnou zárukou vo výške 33 miliónov eur, viac ako polovica z nich má nulový úrok Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla v rámci programu antikorona úverov od apríla 2020 do júna 2022 podnikateľom prevádzkové úvery v celkovej výške 33 miliónov eur s možnosťou 0 % úroku. Na získanie bonifikácie úroku bolo potrebné, aby firma alebo SZČO minimálne prvých 12 mesiacov udržala svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nemohla mať dlhy na

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-moja-poda

  11OKT

  Produkty

  Dobrá správa pre poľnohospodárov: SZRB predĺžila splatnosť úverov na kúpu pôdy až na 30 rokov Erika Holesova, odbor marketingu

  Podmienky čerpania Úveru MOJA PÔDA sa zjednodušili, zvýšila sa flexibilita využitia finančných prostriedkov. Úver je určený na kúpu poľnohospodárskej pôdy, samostatných parciel alebo spoluvlastníckeho podielu k pozemku. Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) predĺžila splatnosť Úveru MOJA PÔDA z pôvodných dvadsiatich na tridsať rokov. Tento úver je určený na kúpu poľnohospodárskej pôdy, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností ako

  Detail