Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra SZRB, a. s. prestavuje optimálne vnútorné usporiadanie pracovných procesov a činností s cieľom efektívneho zabezpečenia bankovo-podnikateľských aktivít a plnenia ostatných úloh banky.

Organizačnú štruktúru tvoria:

  • centrála so sídlom v Bratislave, rozdelená na úseky,
  • regionálne zastúpenia, ktoré plnia funkciu zastúpenia banky vo vymedzenom územnom regióne Slovenskej republiky. Regionálne zastúpenie nemá právnu subjektivitu a nezapisuje sa do obchodného registra.

Úsek generálneho riaditeľa

                Mgr. Mária Brixová, riaditeľka odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu

                Mgr. Soňa Macurová, riaditeľka odboru ľudských zdrojov

                Ing. Vlasta Preisingerová, riaditeľka odboru organizačného a metodiky

                Mgr. Alena Meszárošová, riaditeľka odboru právneho a vymáhania pohľadávok

                Ing. Dano Martinec, riaditeľ odboru riadenia bankových rizík

                Ing. Kamila Stanová, riaditeľka odboru riadenia kreditného rizika

                Rastislav Vršanský, riaditeľ odboru bezpečnosti a compliance

Úsek ekonomický a prevádzky

                Ing. Roland Štadler, poverený zastupovaním riaditeľa odboru marketingu

                Ing. Juraj Topolčány, riaditeľ odboru kontrolingu

                Ing. Silvia Hertingerová, riaditeľka odboru účtovníctva a výkazníctva

                Mgr. Zuzana Libičová, riaditeľka odboru platobných služieb

                Ing. Branislav Hluchý, riaditeľ odboru vysporiadania a správy bankových obchodov

                Ing. Ján Homoljak, riaditeľ odboru informačných systémov

                Ing. Igor Chachaľák, poverený zastupovaním riaditeľa odboru prevádzkových služieb

Úsek obchodný

                Ing. Dáša Chvosteková, riaditeľka odboru treasury

                Ing. Tatiana Poláková, riaditeľka odboru podpory predaja a produktov

                Ing. Miroslav Jurenka, riaditeľ odboru korporátneho financovania

                Ing. Miroslav Mička, riaditeľ odboru financovania malých a stredných podnikov

Regionálne zastúpenia:

                Ing. Pavol Farský, riaditeľ regionálneho zastúpenia Žilina

                Ing. Marián Benka, riaditeľ regionálneho zastúpenia Banská Bystrica

                Ing. Milan Soták, riaditeľ regionálneho zastúpenia Prešov

                Ing. Danka Lopuchovská, riaditeľka regionálneho zastúpenia Košice

                Ing. Martin Babulic, riaditeľ regionálneho zastúpenia Nitra

                PhDr. Štefan Havran, riaditeľ regionálneho zastúpenia Komárno

                Ing. Ján Syč, riaditeľ regionálneho zastúpenia Bratislava

                Ing. Andrea Poliaková, riaditeľka regionálneho zastúpenia Trnava

                Ing. Dušan Maček, riaditeľ regionálneho zastúpenia Trenčín

                Ing. Robert Bazela, riaditeľ regionálneho zastúpenia Liptovský Mikuláš

Internet banking

O nás


Novinky

Na vrch stránky