Informácie - Nahlasovanie protispoločenskej činnosti - formulár - Slovenská záručná a rozvojová banka

Formulár pre nahlasovanie protispoločenskej činnosti

 

Podnety súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti môžete

  • podať písomne

a)    prostredníctvom pošty na adresu:

Odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu, Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99  Bratislava s označením „PODNET - NEOTVÁRAŤ“,

b)    osobne v podateľni banky na adresu:

Odbor vnútornej kontroly a vnútorného auditu s označením „PODNET - NEOTVÁRAŤ“,

c)    prostredníctvom elektronického formulára, ktorý zašlete na e-mailovú adresu podnety@szrb.sk,

alebo

  • odovzdať osobne riaditeľovi odboru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, prípadne ktorémukoľvek zamestnancovi uvedeného odboru.

            

Internet banking

Informácie


Novinky

Na vrch stránky