Skrátený výpis z obchodného registra

Obchodné meno: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Sídlo: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Deň začatia činnosti: 1. 9. 1991
IČO: 00 682 420
Základné imanie: 180 mil. EUR
Akcionár: 100 % Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov).

Predmet činnosti:   

 • prijímanie vkladov,
 • poskytovanie úverov,
 • poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
 • obchodovanie na vlastný účet:
 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,
 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
 • poskytovanie záruk,
 • prenájom bezpečnostných schránok,
 • poskytovanie bankových informácií,
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
 • finančné sprostredkovanie.

 

Národná banka Slovenska udelila Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s., súhlas aj na  vykonávanie činností, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra:

 • spravovanie a využívanie finančných prostriedkov vrátane prostriedkov Európskej únie, určených na podporu podnikateľských subjektov,
 • podpora podnikateľskej činnosti na základe programov podpory vyhlásených bankou a vládou Slovenskej republiky a poskytovanie finančných prostriedkov určených na tento účel,
 • prenájom nebytových priestorov,
 • administratívne služby a činnosti.
Internet banking

O nás


Novinky

Na vrch stránky