Pozastavenie prijímania žiadostí o úver PODNIKATEĽ 2020

Slovenská záručná rozvojová banka, a.s. (SZRB) oznamuje, že dňom 24. júna 2020

pozastavuje prijímanie nových žiadostí o poskytnutie prevádzkového úveru Podnikateľ 2020.

Dôvodom tohto kroku je skutočnosť, že objem požiadaviek klientov z prijatých žiadostí k uvedenému dátumu dosiahol finančný portfóliový limit 40 miliónov eur,  určený pre tento program v zmysle Zákona 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 a Zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a SZRB o podmienkach poskytovania finančnej pomoci pre malé a stredné podniky z 15. apríla 2020.

Žiadosti prijaté do tohto termínu SZRB riadne spracuje a za predpokladu splnenia podmienok je banka pripravená poskytnúť úvery žiadateľom, a to až do vyčerpania zdrojov vyčlenených na tento program.

Pôvodne stanovený limit programu pre úver Podnikateľ 2020 bol 20 miliónov eur. Pre veľký záujem o tento produkt po dohode so svojím akcionárom – ministerstvom financií - SZRB túto sumu zdvojnásobila. Rozhodnutie nepokračovať s ďalšími prípadnými navýšeniami vychádza z toho, že v súčasnosti už existujú aj ďalšie efektívne štátne schémy pomoci malým a stredným podnikom, konkrétne program Slovenského investičného holdingu SIH antikorona záruka a program EXIMBANKA SR COVID úver.

V krátkom čase sa očakáva otvorenie ďalšieho programu pomoci – SIH antikorona záruka 2, do ktorého sa SZRB zapojí a aj cez túto schému bude ďalej prispievať k stabilizácii a rozvoju svojich existujúcich ako aj nových klientov.

Všetky ostatné štandardne poskytované produkty SZRB sú naďalej k dispozícii bez stanovených limitov. Banka disponuje dostatočnými zdrojmi na ďalšiu podporu malých a stredných podnikov, poľnohospodárov, živnostníkov ako aj miest a obcí.

Pridané 24.06.2020

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky