História

1991 - vznik Slovenskej záručnej banky, š. p. ú., ako prvej banky vo východnej Európe, zameranej na podporu malého a stredného podnikania

Činnosť banky vychádzala z osvedčených mechanizmov a pozitívnych skúsenosti obdobných inštitúcií ako Bürges Förderungsbank, Finanzierungsgarantie-Gesellschaft vo Viedni, Sofaris v Paríži. Postupom času sa rozvinula spolupráca banky v rámci projektu PHARE a so zahraničnými bankami podporného charakteru ako je Kreditanstalt für Wiederaufbau vo Frankfurte nad Mohanom (KfW) a Rozvojová banka Rady Európy (CEB).

1997 - zmena názvu banky na Slovenská záručná a rozvojová banka, š. p. ú., v súvislosti s realizáciou stratégie rozšírenia pôsobnosti o aktivity podpornej banky

2000 - uvedenie systému záručného mechanizmu, ktorým prekonala nedôveru komerčných bánk voči administratívne náročnej „starej“ záručnej schéme

2002 - transformácia banky zo štátneho peňažného ústavu na akciovú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu

2002 - člen Európskej asociácie vzájomných záručných spoločností (AECM)

2003 - poskytovanie predvstupovej pomoci EÚ na poľnohospodársky rozvoj (z fondu SAPARD) a na environmentálne projekty (z fondu ISPA)

2004 - poskytovanie preklenovacích POĽNOúverov (v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR) na vykrytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov

2004 - člen organizácie NEFI (Network of European Financial Institutions for SMEs), združujúcej organizácie podporujúce rozvoj sektora malých a stredných podnikateľov

2004 - poskytovanie mikroúverov na uľahčenie prístupu k úverovým zdrojom pre existujúcich, ale aj začínajúcich malých podnikateľov

2007 - financovanie projektov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu prostredníctvom úverov financovaných z prostriedkov Európskej investičnej banky (EIB) a Nordickej investičnej banky (NIB)

2009 - zriaďovanie vkladových produktov

2009 - vystavovanie bankových záruk s nepriamym zabezpečením na úvery poskytované bankami na podporu malých a stredných podnikateľov, s ktorými SZRB uzatvorila zmluvy o spolupráci pri vystavovaní bankových záruk na nimi poskytnuté úvery

2009 - podpis Memoranda o spolupráci s komerčnými bankami, Exportno-importnou bankou a Ministerstvom financií SR, v rámci ktorého bude SZRB poskytovať záruky za úvery komerčných bánk malým a stredným podnikateľom, spoločenstvám vlastníkov bytov a správcom na obnovu bytových domov

2013 - podpis Memoranda o spolupráci pri aplikácii mechanizmu financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, SZRB a Slovenským pozemkovým fondom, a to prostredníctvom úverového produktu „MOJA PÔDA“

2013 - podpis zmluvy s Ministerstvom financií, v zmysle ktorej je segmentu MSP poskytovaná možnosť čerpať ODVODOVÝ ÚVER a zároveň požiadať o finančnú pomoc vo forme záruky za úver a refundáciu časti úrokových nákladov

2013 - zabezpečenie administratívnych služieb a činnosti pre Medzinárodnú banku hospodárskej spolupráce na základe uzavretej zmluvy o spolupráci.

2013 - poskytovanie Odvodového úveru na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým alebo stredným podnikom, s možnosťou získania finančnej pomoci Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 53e zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, a to vo forme záruky za úver a/alebo úhrady časti úrokov v zmysle zmluvy podpísanej s Ministerstvom financií SR 

2014 - výkon správy úverov a podpôr pre klientov Štátneho fondu rozvoja bývania

2015 – zabezpečovanie administratívnych činností v procese odkupovania pohľadávok na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci so Slovenskou reštrukturalizačnou s.r.o.

2015 - podpis Memoranda o spolupráci pri aplikácii mechanizmu financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy zo strany mladých farmárov medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a SZRB, prostredníctvom úverového produktu „MOJA PÔDA PRE MLADÝCH“

2016 – zavedenie služieb elektronického bankovníctva

2018 - poskytovanie nového úverového produktu EÚver - ROZVOJ (financovanie je podporené z operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov - Schéma pomoci de minimis DM - 14/2016 Portfóliový úver zdieľaného rizika) na podporu rozvoja malých a stredných podnikateľov za zvýhodnených podmienok pre jeho úročenie a zabezpečenie

2019 - rozšírenie produktového portfólia bankových záruk za klientov voči nebankovým beneficientom

2020 - realizácia odkladov splátok úverov v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

2020 - zaradenie Prevádzkového úveru PODNIKATEĽ 2020 do portfólia na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19 a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikov s možnosťou získania finančnej pomoci Ministerstva financií Slovenskej republiky vo forme záruky za úver a bonifikácie úroku z úveru pri udržaní zamestnanosti v zmysle § 25 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

2020 - poskytovanie Úveru SIH (SIH antikorona záruka 2) na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity malým a stredným podnikom, vrátane mikropodnikov a veľkým podnikom s možnosťou získania finančnej pomoci poskytovanej National Development Fund II., a.s. (v zmysle Dohody o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2A) a National Development Fund I., s.r.o. (v zmysle Dohody o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2B), riadením ktorého je poverený Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) podľa schém štátnej pomoci, a to vo forme záruky za úver, odpustenia poplatku za záruku a pomoci vo forme odkladu splácania istiny a úroku na obdobie 12 mesiacov, s cieľom udržania zamestnanosti, podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šúrenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability a minimalizácie paniky

 

 


 

 

 

Internet banking

O nás


Novinky

Na vrch stránky