Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

EÚver - ROZVOJ

Máte podnikateľský zámer, na ktorý vám chýbajú financie?
Požiadajte o bezkonkurenčný úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou s podporou EÚ.

Dohodnúť stretnutie

Benefity EÚver - ROZVOJ

Výška úveru
už od 10 000 EUR

Zvýhodnená úroková sadzba

rozvojove-financovanie

Jednorazové alebo
postupné čerpanie

Finančná podpora Európskej únie

Výhody

Výhody EÚver - ROZVOJ:

 • jedinečný produkt a na trhu pre financovanie rozvoja malých a stredných podnikateľov
 • výška úveru od 10 000 EUR, maximálne však do výšky 1 000 000 EUR
 • možnosť čerpať jednorazovo alebo postupne
 • splatnosť investičného úveru je minimálne 12 mesiacov / maximálne do 10 rokov,
 • splatnosť prevádzkového úveru je minimálne 12 mesiacov / maximálne do 8 rokov

Detaily

EÚver – ROZVOJ je možné čerpať na realizáciu podnikateľských zámerov na území Slovenskej republiky. Cieľom je podpora rozvoja malých a stredných podnikateľov za výhodných podmienok. Financovanie poskytnuté na tento projekt bolo podporené z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

 • zvýhodnená úroková sadzba v súlade s podmienkami Schémy pomoci de minimis DM – 14/2016 Portfóliový úver zdieľaného rizika – PRSL
 • úver je určený pre malých a stredných podnikateľov, ktorí sú nezávislí a pred začiatkom projektu zamestnávali menej ako 250 zamestnancov
 • úver je možný čerpať na financovanie investícií do hmotného a nehmotného majetku, prevádzkového kapitálu súvisiaceho s rozvojom alebo
  rozširovaním podnikateľských činností a prevádzkového kapitálu týkajúceho sa založenia, posilnenia alebo rozšírenia novej alebo existujúcej podnikateľskej činnosti MSP
 • poskytnutie peňažných prostriedkov vo forme investičného a prevádzkového úveru, ktorý môže klient čerpať jednorazovo alebo postupne

Ako získať úver

Kto môže požiadať o úver?

 • malí a strední podnikatelia (MSP), ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle § 2 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j. :
  • osoby zapísané v obchodnom registri (právnické a fyzické osoby podnikatelia),
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a nie sú zapísané v obchodnom registri (fyzické osoby – podnikatelia),
  • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • MSP, ktorí sú nezávislí a pred začiatkom projektu zamestnávali menej ako 250 zamestnancov.

 

Základné podmienky na získanie úveru:

 • žiadateľ má sídlo na území SR a vykonáva svoju podnikateľskú činnosť min. 24 mesiacov
 • MSP neporušil v priebehu 5 ročného obdobia pred podpísaním úverovej zmluvy žiadny právny predpis zakazujúci nelegálne zamestnávanie
 • MSP je registrovaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s podmienkami osobitného predpisu
 • MSP spĺňa ďalšie kritériá oprávnenosti v zmysle podmienok Schémy pomoci de minimis DM – 14/2016 Portfóliový úver zdieľaného rizika – PRSL.

Potrebné dokumenty:

 • žiadateľ o poskytnutie úveru predkladá banke žiadosť na tlačive „Žiadosť o poskytnutie obchodu – EÚver – ROZVOJ“,
 • SZRB je oprávnená v čase posudzovania žiadosti o poskytnutie obchodu a spracovania zmluvy o úvere a súvisiacich zmluvných a iných dokumentov požadovať od klienta všetky informácie súvisiace s podnikateľským zámerom,
 • žiadosť o poskytnutie obchodu predloží žiadateľ regionálnemu zastúpeniu SZRB alebo na centrále banky,
 • formulár žiadosti je k dispozícii v centrále SZRB a jej regionálnych zastúpeniach.

Zabezpečenie

Forma zabezpečenia úveru:

 • vinkulácia termínovaného vkladu,
 • záložné právo k nehnuteľným veciam,
 • záložné právo k hnuteľným veciam, registrované v Notárskom centrálnom registri,
 • zmluva o budúcej zmluve k založeniu nehnuteľných a hnuteľných vecí,
 • záložné právo k pohľadávkam registrované v Notárskom centrálnom registri,
 • ručenie treťou osobou formou vyhlásenia o ručiteľskom záväzku,
 • na zabezpečenie pohľadávky SZRB prijíma majetok, na ktorom neviaznu ťarchy iných veriteľov,
 • majetok, ktorý tvorí zabezpečenie musí byť poistený, pričom poistné plnenie musí byť vinkulované v prospech banky.

Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Mám otázku

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete získať EÚver - ROZVOJ?
Radi sa s vami porozprávame.

Načítavam formulár